Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący zmiany w prawie ochrony danych osobowych w związku
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, przekazujemy Panu/Pani treść klauzuli informacyjnej
administratora danych osobowych:

1. P.U.H. „Michtrans” Wojciech Michalak, Szczecin 16, 95-061 poczta Dmosin, tel. (046) 874 73 25,
jest administratorem Państwa danych osobowych.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu P.U.H.
„Michtrans” Wojciech Michalak tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wyłącznie dla zawarcia i
realizacji wiążących nas z Państwem umów oraz realizacją zadań, dochodzenia ewentualnych
roszczeń wynikających z umów i nie będą udostępniane innym podmiotom poza firmami
świadczącymi na rzecz P.U.H. „Michtrans” Wojciech Michalak usług (wsparcie IT, firmy kurierskie,
księgowe, monitorujące) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Twoje dane możemy przekazywać:
•  osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
•   podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
•   innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym,
podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a ponadto
prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a ich nie podanie spowoduje brak
możliwości zawarcia umów i ich realizacji.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w firmie P.U.H.Michtrans jest :
Pan Witold Kotecki – e-mail: w.kotecki@michtrans.com.pl